Septikud

Septikud ja kombiseptikud
Heitvete esmaseks mehhaaniliseks puhastuseks kasutatakse sette mahuteid e. septikuid. Septik on kõige tavalisem reovee eelpuhastusseade. Tema ülesandeks on eraldada ja selitada reovees olevat heljumit. Selgitatud reovesi juhitakse tavaliselt kas imbväljakule või suublasse. Õigesti projekteeritud septik vähendab heljumit 70%, BHT (bioloogilise hapniku tarve), N ja P vähenemine on 30%. Mõlemad esitatud arvud vastavad seadusandlusega kehtestatud normidele.

Reeglina sobib 2 m³ septik 4-5 inimese reovee puhastuseks. Rohkem kui viie inimese korral on vajalik soetada juba vähemalt 3 m³ septik. Konkreetse septiku mahud sõltuvad hoonete kasutusest. Ehitus- ja hoolduskulude kokkuhoidmiseks saab mitmele lähestikku asuvale eramule ehitada ühise puhastussüsteemi.

SEPTIK koosneb kolmest settekambrist A, B, C ning kõik heitveed (näit. Vannituba, WC, köök) juhitakse septikusse sisendtoru E kaudu.

KOMBISEPTIK koosneb ühest kogumismahutist A ja kahekambrilisest settemahutist B, C mis on eraldatud vaheseinaga. Kombiseptikus juhitakse reoveed (e. WC heitveed) sisendtoru E kaudu kogumiskambrisse A ning ülejäänud heitveed (vannituba, köök) sisendtoru E2 kaudu settekambrisse B.

SEPTIKU MAHT (l)
2000 3000 5000 6000 8000 8000 10000 12000 15000 20000 30000 40000
NB! SEPTIKU puhul on A settekamber ning KOMBISEPTIKU puhul on A kogumiskamber.
A
sette- või kogumiskamber
l
1000 1500 2500 3000 4000 4000 5000 6000 7500 10000 15000 20000
B settekamber
l
600 900 1500 1800 2400 2400 3000 3600 4500 6000 9000 12000
C settekamber
l
400 600 1000 1200 1600 1600 2000 2400 3000 4000 6000 8000
D läbimõõt
mm
1400 1220 1550 1400 1400 1800 1800 1800 1800 2200 2200 2200
L pikkus
mm
1400 2860 3300 4000 5300 3480 4280 5050 5860 5600 8300 10900
E,F sisend-väljundtoru PVC Ø
mm
110 110 110 110 110 110 160 160 160 160 160 160
G tühjendustoru PVC Ø
mm
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
H sisendtoru kõrgus
mm
1280 1100 1430 1280 1280 1680 1630 1630 1630 2020 2020 2020
J väljundtoru kõrgus
mm
1170 990 1320 1170 1170 1570 1470 1470 1470 1800 1800 1800

septik

Imbsüsteem
Kui Teie elamul/tootmishoonel/kontoril ei ole ühendust ühiskanalisatsiooniga, siis on siiski oluline, et reovesi, mis sealt väljub oleks puhastatud. OÜ Veemehed pakub Teie probleemidele lahendust, kui sobivate geoloogiliste tingimuste puhul on võimalik kasutada imbsüsteemi.

Pakume Teile kombineeritud puhastussüsteemi, mis koosneb kolmekambrilisest klaasplastist septikust (omadused) või kombiseptikust ja septikule järgnevast reovee pinnas-immutussüsteemist.

Kui septikus toimub reovees sisalduvate suuremate tahkete osakeste väljasetitamine, siis vette jäävad taimtoitained ning ülejäänud orgaanika juhitakse imbväljakule. Reovee pinnasesse immutamine on üks ökoloogilisemaid ja lihtsamaid reoveekäsitlusmeetodeid, sest põhimõtteliselt toimub looduse isepuhastusvõime ärakasutamine – mikroorganismid lagundavad ära reovees sisalduvad saasteained. Erinevused looduslikest tingimustest seisnevad selles, et saasteainete lagundamine on kiirem, sest tegu on konstrueeritud protsessidega. Põhjavesi ja loodus on kaitstud, lõhnaprobleemid puuduvad ja on võimalik kontrollida süsteemi töökindlust.

Reoveepuhastuseks kasutatav septik ja imbsüsteem vajab minimaalset hooldust. Vajalik on septiku tühjendamine kord aastas. Juhul, kui ületatakse projekteerimisel arvestatud reovee hulgad, siis ka tihedamalt.

Septiku ja imbsüsteemi paigaldamiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse kooskõlastus.
Septikust ja imbväljakust koosnevast puhastussüsteemist annab ülevaate alljärgnev joonis.

imbsysteem